4G у Приірпінні

Апр 10, 2018

4G у Приірпінні

В ос­танні дні бе­рез­ня в Ук­ра­їні за­пус­ти­ли 4G зв’язок. Пок­риття з’яви­лось у по­над 20 міс­тах, зок­ре­ма, в об­ласних цен­трах — Ки­єві, Оде­сі, Хар­ко­ві, Хмель­ницько­му, Льво­ві та Дніп­рі.

4G — це нас­тупне чет­верте по­ко­лін­ня мо­біль­но­го зв’яз­ку. Його го­лов­ні пе­ре­ва­ги по­рів­ня­но із 3G — це швид­кість пе­ре­да­чі да­них та по­туж­ність ме­ре­жі. Від­по­від­но до спе­ци­фі­ка­ції Між­на­род­но­го со­юзу елек­трозв’яз­ку, мі­ні­маль­на швид­кість пе­ре­да­чі да­них у ме­ре­жі чет­верто­го по­ко­лін­ня скла­дає 100 Мбіт/с, а мак­си­маль­на мо­же ся­га­ти 1 Гбіт/с. Та­кою є швид­кість ста­біль­но­го ін­терне­ту че­рез Wi-Fi. Тим ча­сом мак­си­маль­на швид­кість 3G — всього 42 Мбіт/с. Для прик­ла­ду, як­що у ме­ре­жі 3G му­зич­ний трек бу­де за­ван­та­жу­ва­тись 10 се­кунд, то у 4G — 1 се­кун­ду, ві­део у HD-фор­ма­ті за­ван­та­жить­ся мит­тє­во, а в 3G — пот­рібно бу­де че­ка­ти від 1 до 5 хви­лин.

Вліт­ку мо­біль­ні опе­ра­то­ри обі­ця­ють під­клю­чи­ти до ме­ре­жі 4G ще мі­ні­мум 28 міст Ук­ра­їни, в тому числі  Ір­пінь. Від­по­від­но до лі­цен­зій­них умов, уп­ро­довж ро­ку опе­ра­то­ри по­вин­ні за­пус­ти­ти 4G ме­ре­жу у всіх об­ласних цен­трах, а за 3 ро­ки за­без­пе­чи­ти пос­лу­гою не­ве­ли­кі міс­та із на­се­лен­ням по­над 10 ти­сяч осіб.

Похожие Посты

Добавить в

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Защита от спама *